Let op! Geld lenen kost geld

Dienstenwijzer

De dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument (DVD) van A-Krediet Financiele Diensten bv. bevat belangrijke informatie over de dienstverlening van A-Krediet Financiele Diensten bv. Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht, voor het tot stand komen van een financiele overeenkomst, u onze dienstwijzer en dienstverleningsdocument (DVD) te overhandigen.

Download onze:

Dienstenwijzer A-Krediet Financiele Diensten bv.

Geachte client,
In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met A-Krediet Financiele Diensten bv. en haar diensten. Naast de algemene gegevens vindt u informatie over onze openingstijden, bereikbaarheid en waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Deze dienstenwijzer wordt voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst aan u verstrekt. Tevens kunt u deze dienstenwijzer bij ons opvragen of de complete tekst downloaden via onze website, te weten; http://www.a-krediet.nl.

In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met A-Krediet Financiele Diensten bv. en haar diensten. Naast de algemene gegevens vindt u informatie over onze openingstijden, bereikbaarheid en waar u terecht kunt met eventuele klachten. Deze dienstenwijzer wordt voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst aan u verstrekt. Tevens kunt u deze dienstenwijzer bij ons opvragen of de complete tekst downloaden via onze website, te weten;

Wie zijn wij?
A-Krediet Financiele Diensten bv. is een landelijk werkend, onafhankelijke, financiële dienstverlener die bemiddelt in de producten welke later in deze dienstenwijzer genoemd staan. De handelsnamen A-Krediet, A-Verzekering, A-Hypotheek en Autolening.nu zijn handelsnamen van A-Krediet Financiele Diensten bv. De adviseurs van A-Krediet Financiele Diensten bv. zullen aan de hand van de door u beschikbaar gestelde informatie streven naar een advies, of bemiddeling in, wat zo goed mogelijk bij uw persoonlijke omstandigheden en wensen aansluit.

A-Krediet Financiele Diensten bv. is statutair gevestigd in Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09169773.

Registratie bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM)
In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) is ons kantoor geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12018948.

Aard van de dienstverlening
Met de vergunning die A-Krediet Financiele Diensten bv. heeft verkregen van de Autoriteit Financiële Markten(AFM) mogen wij bemiddelen in de volgende financiële diensten;

 • Consumptief Krediet
 • Hypothecair Krediet
 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen
 • Electronisch geld
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen

Algemene informatie over onze diensten kunt u vinden op onze website www.a-krediet.nl. (Specifieke informatie over de financiële producten en diensten van maatschappijen waar A-Krediet Financiele Diensten bv. mee samenwerkt, treft u aan in de prospectussen van die maatschappijen en/of op hun internetsite.)

Voordat u een product afneemt waarin A-Krediet Financiele Diensten bv. bemiddelt ontvangt u, indien van toepassing ten aanzien van het af te nemen product, de volgende, specifiek op het product en uw situatie toegesneden, informatie:

 • financiële bijsluiter
 • overeenkomst met algemene voorwaareden, met daarin informatie over betalingen,premies, van toepassing zijnde rentepercentages enz.

Verkoop op afstand
Op producten waarin A-Krediet Financiele Diensten bv. bemiddelt en die u per post afsluit (waarover uitsluitend schriftelijke en geen mondelinge, ook geen telefonische, contacten zijn geweest) zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing. Wel geldt voor deze producten een speciale garantie. Indien u niet tevreden bent over het afgesloten product, dan heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst ongedaan te maken. U hebt daarvoor 14 kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat u zowel de door uzelf als door de maatschappij ondertekende overeenkomst thuis hebt ontvangen. U kunt de overeenkomst ongedaan maken door het sturen van een aangetekende brief aan de maatschappij waarmee u de overeenkomst bent aangegaan.

Bemiddelen of adviseren
Als tussenpersoon of bemiddelaar is A-Krediet Financiele Diensten bv. erop gericht een overeenkomst tot stand te brengen inzake financiële producten tussen consumenten en aanbieders (verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers enz.).

A-Krediet Financiele Diensten bv. kan daarbij een advies verstrekken. Bovendien kan A-Krediet Financiele Diensten bv. de aanbieder assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten en desgewenst, bijvoorbeeld bij verzekeringen, behulpzaam zijn bij het indienen van een claim bij de betrokken aanbieder.

Ongebonden selectief
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat A-Krediet Financiele Diensten bv. geen enkele contractuele verplichting heeft om u te adviseren te kiezen voor financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

A-Krediet Financiele Diensten bv. is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, maatschappij, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Periodiek maken wij een selectie van financiële producten die banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeurmaatschappijen. A-Krediet Financiele Diensten bv. bepaalt zelf welke maatschappijen dat zijn. A-Krediet Financiele Diensten bv. is dus volledig vrij in haar advisering.

Onze kwaliteit
Wij voldoen aan de eisen die de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) stelt. Wij beschikken daarnaast over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen bemiddelen bij financieringen, verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten. A-Krediet Financiele Diensten bv. dan wel medewerkers van A-Krediet Financiele Diensten bv. zijn aangesloten bij:

 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) nr. 9375
 • Nederlndse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF)

Tevens zijn wij in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereikbaarheid
A-Krediet Financiele Diensten bv. wil goed bereikbaar zijn voor haar relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen;

Correspondentieadres
A-Krediet
Postbus 55
6710 BB Ede

Bezoekadres
Parkweg 121
6717 BH Ede
Wij zijn op werkdagen geopend van 09:00 uur tot en met 18:00 uur.

Telefonisch of per fax
Telefoonnummer: 0318-452452
Faxnummerr: 0318-452455
Buiten kantoortijden kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat.

Via internet
Website: http://www.a-krediet.nl/
E-mailadres: info@a-krediet.nl

Klachten
Uiteraard doet A-Krediet Financiele Diensten bv. haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, heeft u een klacht over A-Krediet Financiele Diensten bv., onze werkwijze of informatieverstrekking, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit schriftelijk aan de directie van ons kantoor te laten weten. A-Krediet Financiele Diensten bv. zal vervolgens haar uiterste best doen om tot een tevredenheid stemmende oplossing met u te komen.Desgewenst kunt u de klachtenprocedure van A-Krediet Financiele Diensten bv. opvragen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kunt u zich met uw klacht wenden tot

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl
Website: http://www.kifid.nl/

Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF)
Postbus 3009
5213 JG ’s Hertogenbosch
Tel: 073-7511790
E-mail: info@nvf.nl
Website: http://www.nvf.nl/

Wat verwachten wij van u ?
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. In elk geval dat u juiste en volledige informatie aan ons versterkt. Dit is in uw eigen belang. Mocht achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden. Ook kan de aangevraagde lening of verzekering alsnog worden afgewezen.Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie of in die van uw gezin, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende onderwerpen: verhuizing, wijziging van rekeningnummer voor incasso, overlijden, geboorte, samenwonen, huwelijk en scheiding.Wij vragen u alle e-mail en overige stukken die u van ons ontvangt op juistheid te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden betaald of gefinancierd door de bank of verzekeraar waar A-Krediet Financiele Diensten bv. uw product onderbrengt. Wij ontvangen van de banken en verzekeringsmaatschappij(en) een provisievergoeding die onderdeel vormt van de premie of rente die bij u in rekening wordt gebracht.

Indien A-Krediet Financiele Diensten bv. u rechtstreeks kosten in rekening brengt voor onze dienstverlening dan informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Beëindiging van de relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons bedrijf te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.